Naše nastavne sadržaje pripremali su kvalitetni i isključivo aktivni srednjoškolski profesori sa bogatim iskustvom rada u razredu. U Algebri ne tvrdimo da su to samo najbolji profesori već jasno govorimo o njihovim kompetencijama i iskustvu, a kako bi svaki naš polaznik mogao biti upoznat sa kvalitetom koju nudimo! Priručnici su ekskluzivno dostupni našim polaznicima i nije ih moguće nabaviti slobodno na tržištu, a pisani su po Algerinom standardu prema kojem se kontinuirano pripremaju i izdanja za Visoku školu za računarstvo te Otvoreno učilište Algebra!

MATEMATIKA – VIŠA RAZINA – 444 stranice / Recenzija: doc.dr.sc. Petar Javor

MatematikaA

 

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremile su profesorice Marina Ninković i Vesna Ovčina. Profesorica Ninković predaje srednjoškolsku matematiku u XV. gimnaziji u Zagrebu preko 12 godina dok je profesorica Ovčina aktivan profesor preko 18 godina.Obje profesorice aktivno i redovno sudjeluju na stručnim usavršavanjima i brojnim izvanškolskim aktivnostima, a trenutno na dvogodišnjem Comenius projektu Geometry in everyday life. Aktivno pripremaju učenike za natjecanja te sudjeluju u provođenju natjecanja iz matematike. Mentorice su učenicima sa županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja kao i predavači na pripremnim seminarima za maturante. Profesorica Ovčina sudjelovala je u izradi godišnjih ispita znanja iz matematike, mentor je učenicima sa vrhunskim rezultatima na državnim i međunarodnim natjecanjima iz matematike te je recenzent zbirke riješenih maturalnih zadaća iz matematike dok je profesorica Ninković mentor studentima PMF-a.

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!

HRVATSKI – VIŠA RAZINA  – 276 stranica / Recenzija: Valerija Bilić, prof.
HrvatskiA
Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremila je profesorica hrvatskog Danijela Filipović Bojanić, koja dugi niz godina radi u srednjoj školi te dodatno posjeduje bogato iskustvo predavača na priprema za ispite državne mature. Profesorica je nekoliko godina aktivna kao ispravljač ispita državne mature pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje. Aktivno priprema i plasira učenike na županijska i državna natjecanja iz hrvatskog jezika

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!

ENGLESKI – VIŠA RAZINA  – 154 stranice / Recenzija: Vesna Giaconi, prof. i Mr.sc. Mirta Kos Kolobarić – Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika
EngleskiA

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremile su profesorice Koraljka Mak i Ivana Prša. Profesorica Mak predaje Engleski i Njemački jezik cijeli radni vijek u srednjoj školi (preko 30 godina) te je aktivni član Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika, a bila je i županijska voditeljica profesora engleskog jezika strukovnih škola grada Zagreba. Unazad 15 godina u zvanju profesora savjetnika, mentorica je kolegama pri pripremi i polaganju stručnog ispita te mentorica učenicima na Županijskim i Državnim natjecanjima kao i ocjenjivač na Nacionalnim ispitima i Državnoj maturi te autorica udžbenika i radnog priručnika za dizajnerska i grafička zanimanja za engleski jezik u četverogodišnjim školama. Redovito se usavršava na konferencijama i vijećima ali i individualno. Prolaznost na ispitima Državne mature iz engleskog jezika i na A i na B razini u njezinoj školi su 100%. Profesorica Prša posjeduje iskustvo od devet godina u nastavi engleskog jezika u srednjoj školi te na tečajevima poslovnog engleskog jezika u školama stranih jezika. Sudjeluje u ispravljanu ispita državne mature od 2008. godine te recenzijama udžbenika engleskog jezika za medicinske škole kao i u izradi nastavnog plana i programa za engleski/njemački jezik za stjecane kvalifikacije medicinske sestre opće njege. SAZNAJ JOŠ!

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!

MATEMATIKA – OSNOVNA RAZINA – 258 stranica / Recenzija: doc.dr.sc. Petar Javor

MatematikaB

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremile su profesorice Marina Ninković i Vesna Ovčina. Profesorica Ninković predaje srednjoškolsku matematiku u XV. gimnaziji u Zagrebu preko 12 godina dok je profesorica Ovčina aktivan profesor preko 18 godina.Obje profesorice aktivno i redovno sudjeluju na stručnim usavršavanjima i brojnim izvanškolskim aktivnostima, a trenutno na dvogodišnjem Comenius projektu Geometry in everyday life. Aktivno pripremaju učenike za natjecanja te sudjeluju u provođenju natjecanja iz matematike. Mentorice su učenicima sa županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja kao i predavači na pripremnim seminarima za maturante. Profesorica Ovčina sudjelovala je u izradi godišnjih ispita znanja iz matematike, mentor je učenicima sa vrhunskim rezultatima na državnim i međunarodnim natjecanjima iz matematike te je recenzent zbirke riješenih maturalnih zadaća iz matematike dok je profesorica Ninković mentor studentima PMF-a.

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!

HRVATSKI – OSNOVNA RAZINA  – 232 stranice  / Recenzija: Valerija Bilić, prof.
HrvatskiB
Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremila je profesorica hrvatskog Danijela Filipović Bojanić, koja dugi niz godina radi u srednjoj školi te dodatno posjeduje bogato iskustvo predavača na priprema za ispite državne mature. Profesorica je nekoliko godina aktivna kao ispravljač ispita državne mature pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje. Aktivno priprema i plasira učenike na županijska i državna natjecanja iz hrvatskog jezika

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!

ENGLESKI – OSNOVNA RAZINA – 130 stranica / Recenzija: Vesna Giaconi, prof. i Mr.sc. Mirta Kos Kolobarić – Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika
EngleskiB

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremile su profesorice Koraljka Mak i Ivana Prša. Profesorica Mak predaje Engleski i Njemački jezik cijeli radni vijek u srednjoj školi (preko 30 godina) te je aktivni član Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika, a bila je i županijska voditeljica profesora engleskog jezika strukovnih škola grada Zagreba. Unazad 15 godina u zvanju profesora savjetnika, mentorica je kolegama pri pripremi i polaganju stručnog ispita te mentorica učenicima na Županijskim i Državnim natjecanjima kao i ocjenjivač na Nacionalnim ispitima i Državnoj maturi te autorica udžbenika i radnog priručnika za dizajnerska i grafička zanimanja za engleski jezik u četverogodišnjim školama. Redovito se usavršava na konferencijama i vijećima ali i individualno. Prolaznost na ispitima Državne mature iz engleskog jezika i na A i na B razini u njezinoj školi su 100%. Profesorica Prša posjeduje iskustvo od devet godina u nastavi engleskog jezika u srednjoj školi te na tečajevima poslovnog engleskog jezika u školama stranih jezika. Sudjeluje u ispravljanu ispita državne mature od 2008. godine te recenzijama udžbenika engleskog jezika za medicinske škole kao i u izradi nastavnog plana i programa za engleski/njemački jezik za stjecane kvalifikacije medicinske sestre opće njege. SAZNAJ JOŠ!

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!

BIOLOGIJA  – 162 stranice

Biologija

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremili su profesori biologije Željko Krstanac i Karlo Horvatin, koji dugi niz godina rade u srednjoj školi te svake godine nekoliko učenika pripremaju i plasiraju na županijska i državna natjecanja. Sudjelovali su pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje kao ispravljači ispita državne mature te se njihovi učenici upisuju na prestižne fakultete poput Medicine, Farmacije, PMF-a… Predaju nastavu po strukovnom, ali i u gimnazijskom nastavnom planu i programu te su sa njima temeljito upoznati. Dodatno sudjeluju kao mentori i na međunarodnim natjecanjima.

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!

KEMIJA  – 164 stranice
Kemija
Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremile su profesorice kemije Daniela Cinčić i Gordana Majstorović, koje dugi niz godina rade u srednjoj školi. Profesorica Cinčić posjeduje bogato iskustvo u radu sa učenicima te je surađivala kao asistent na Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri PMF-u. U redovnom sustavu, nastavu realizira i prema gimnazijskom, ali i prema strukovnom nastavnom planu i programu te je organizatorica županijskog natjecanja iz kemije kao i predavač na pripremnim tečajevima za ispite državne mature. Sudjelovala je kao mentor na međunarodnom natjecanju Grand Prix Chimique., 2010., Dornbirn, Republika Austrija. Profesorica Majstorović u srednjoj školi radi preko 6 godina također realizirajući nastavni plan i program za gimnazijalce ali i strukovnjake. Tokom rada organizirala je županijsko natjecanje iz kemije te je na državnom natjecanju sudjelovala kao mentor.

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!

FIZIKA – 252 stranice
Fizika
Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremila je profesorica fizike Suzana Galović, koja dugi niz godina radi u srednjoj školi i aktivno priprema i plasira učenike na državna i međunarodna natjecanja iz fizike i astronomije. Prof. Galović naglasak stavlja na eksperimentalan rad te vodi multidisciplinarne projekte prožete sadržajima fizike, elektronike, informatike, robotike, ali i kemije i biologije. Profesorica sudjeluje i kao organizator i volonter na različitim edukacijskim i znanstvenim projektima poput Znanstveno-edukacijskog centra Višnjan, MoneCom projekt – međunarodni učenički projekt izučavanja kometa glavnog asteroidnog pojasa…

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!

PSIHOLOGIJA

Psihologija

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremila je profesorica psihologije Sanja Olbina – Borić, koja dugi niz godina radi u srednjoj školi. Psihologiju je diplomirala 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Aktivno i redovno sudjeluje na stručnim usavršavanjima i brojnim izvanškolskim aktivnostima, te redovno drži predavanja na županijskim aktivima psihologa i županijskim aktivima ostalih struka. Trenutno je voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća stručnih suradnika-psihologa i nastavnika psihologije srednjih škola za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Brodsko-posavsku županiju. Osim usavršavanja u struci, završila je i niz seminara u organizaciji IEDC-Bled School of Management. Prošla je edukaciju za kognitvno-bihevioralnu terapiju pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Mentor je studentima Filozofskog fakulteta iz Osijeka.

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!

POLITIKA I GOSPODARSTVO

PiG
Nastavne sadržaje pripremila je profesorica Sanja Zagorec, prof. filozofije i sociologije koja uz navedene predmete predaje politiku i gospodarstvo te etiku u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Osim redovne nastave vrlo je aktivna u izvannastavnim aktivnostima (Volonterski klub, Humane vrednote – odgoj za humanost, Demokratsko građanstvo) kojima učenike potiče na aktivan angažman u zajednici. Kao mentorica, sudjelovala je na županijskoj i državnoj smotri projekata iz Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, niz godina s učenicima sudjeluje u natjecanju mladeži Crvenoga križa te je bila mentorica učenicima u projektu Moje europske kvalifikacije odobrenom od tadašnjeg Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Profesorica je aktivna i kao mentorica nastavnicima pripravnicima u području filozofije, sociologije i etike.
Aktivno i redovno sudjeluje na stručnim usavršavanjima. U nastavi koristi suvremene multimedijalne tehnologije te spaja teoriju i praksu, a dodatnim materijalima i aktivnostima pomaže svojim učenicima u pripremanju za ispit politike i gospodarstva.

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!

INFORMATIKA

Informatika

Nastavne sadržaje pripremio je Damjan Zagorec, profesor informatike i računarstva u Srednjoj školi Zlatar. Profesor je u nastavne sadržaje i materijale ugradio višegodišnje iskustvo rada s gimnazijalcima i učenicima strukovnih programa u okviru redovne nastave i pripremama za maturu. Redovito priprema učenike za županijska i državna natjecanja te sudjeluje u školskim i izvanškolskim projektima. Završio je Carnet-ovu e-learning akademiju i redovito se stručno usavršava i unaprjeđuje nastavu informatike u srednjoj školi. Aktivan je i kao mentor nastavnicima početnicima.

Saznaj više
Demo poglavlje
Izmjeri znanje!
Upiši pripreme!